Дозволю собі загальний коментар стосовно списку відібраних книжок по програмі Translate Ukraine від Український інститут книги.
1. Давайте до цього циклу Програми ставитися спокійно - це лише перша спроба, я б сказав апробація.
2. Кожен, хто має відношення до видавничого виробничого циклу, знає, що за 4 місяці випустити в світ переклад роману "з нуля" просто неможливо. Отже, в цьогорічній Програмі могли брати участь лише ті, хто вже готував книжку до оголошення Програми, або якщо мова йшла про дитячу книжку або збірку віршів, де обсяг роботи у перекладача незначний.
3. Мене особисто вразила присутність в списку відібраних проектів наявність українського видавця, бо це - нонсенс. Маю надію, що в наступних циклах в Положенні приберуть таку можливість.
4. Експертна рада - окрема розмова. Але суть моєї позиції: експерти повинні розбиратися в РИНКУ, але в першу чергу (нульовий пріорітет!) відбирати не українського АВТОРА, а закордонне ВИДАВНИЦТВО, яке зможе найбільш якісно і широко просунути наш контент на своєму ринку. Щоб була зрозуміла думка, ось приклад двох хороших проектів: якщо є знаний в Україні письменник Х, проект з видання роману якого пропонує університетське видавництво з Айови у Штатах і письменник Y, якого мало знають у нас, але його планує видати Random House, то вибір повинен бути за другим, оскільки канали дистрибуції, промоції і впливу на ринок у них непорівнювані.
5. Маю надію, що до наступного циклу Програми УІК проведе "розбір польотів" з залученням широкого загалу зацікавлених в просуванні української літератури за кордоном сторін.

Опубліковано в Блоги

Оприлюднено на сайті Верховної Ради Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами", який набрав чинності 03.04.2020.

 
НАКАЗ
13.03.2020  № 1467

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2020 р.
за № 290/34573

Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 638, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами, що додається.

2. Головному управлінню культури і мистецтв Директорату культури і мистецтв (Крутоголов Є.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Біденка А.І.

Т.в.о. Міністра культури,
молоді  та спорту України                                             С. Фоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури,
молоді та спорту України
13 березня 2020 року № 1467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2020 р.
за № 290/34573ПОЛОЖЕННЯ
про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

 

1. Це Положення визначає механізм реалізації програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами (далі - програма), з урахуванням критеріїв обрання творів української літератури, що підтримується відповідно до зазначеної програми на конкурсній основі (далі - конкурсний відбір).

2. Метою підтримки проєктів щодо здійснення перекладів творів української літератури іншими мовами (далі - проєкт) є промоція творів української літератури за кордоном, створення умов для доступу українських авторів до книжкових ринків за кордоном та доступу іноземних читачів до творів української літератури, поширення творів української літератури на книжкових ринках інших держав шляхом відшкодування окремих витрат іноземного та/або вітчизняного видавця (далі - учасник конкурсного відбору) на видання перекладів творів української літератури іншими мовами.

3. Конкурсний відбір проєктів здійснюється державною установою «Український інститут книги» (далі - Інститут).

4. Оголошення про проведення конкурсного відбору проєктів українською та англійською мовами оприлюднюється на вебсайті Інституту.

5. В оголошенні про проведення конкурсного відбору проєктів зазначаються:

вимоги щодо оформлення заявки та документів, які додаються до заявки;

строк приймання заявок;

електронна адреса, на яку надсилається заявка;

посада, прізвище та ім’я працівника Інституту, відповідального за приймання та опрацювання заявок (далі - відповідальний працівник Інституту), електронна адреса і номер телефону для довідок;

спосіб подання заявки учасником конкурсного відбору.

6. У рамках підтримки проєкту Інститут відшкодовує витрати учасника конкурсного відбору на:

придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті);

створення об’єкта права інтелектуальної власності - перекладу твору української літератури на іншу мову та придбання прав на його видання.

7. До розгляду приймаються проєкти, написані українською мовою та видані українськими видавцями.

8. До розгляду не приймаються проєкти:

щодо перекладу творів української літератури, які вже були перекладені та видані відповідною іноземною мовою;

щодо перекладів видань, які не спрямовані на широкий загал (виробничо-практичні, нормативні, довідкові, рекламні, видання для дозвілля).

9. Для участі у конкурсному відборі учасник конкурсного відбору подає до Інституту заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, до якої додаються:

резюме перекладача;

копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем;

копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником;

копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками (у разі перекладу антології).

Заявка заповнюється англійською мовою.

Достовірність інформації, зазначеної у заявках, забезпечують учасники конкурсного відбору.

10. Заявки, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання заявок, не розглядаються.

11. Відповідальний працівник Інституту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання заявки проводить перевірку наявності у її складі документів, визначених у пункті 9 цього Положення.

У разі оформлення заявки неналежним чином або подання документів у неповному обсязі відповідальний працівник Інституту засобами електронного зв’язку повідомляє про це учасника конкурсного відбору. Учасник конкурсного відбору не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлену з урахуванням зауважень заявку.

12. Для здійснення тематичної та змістовної оцінки проєктів Інститут створює Експертну раду з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами (далі - Експертна рада).

13. Конкурсний відбір проєктів проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсного відбору відповідний структурний підрозділ Інституту здійснює опрацювання та перевірку отриманих заявок на відповідність вимогам, визначеним в пунктах 7-9 цього Положення, складає перелік заявок, реєструє їх та надсилає засобами електронного зв’язку членам Експертної ради, які здійснюють тематичне та змістовне оцінювання проєктів.

У разі якщо заявка не відповідає вимогам, визначеним у пунктах 7-9 цього Положення, відповідний структурний підрозділ Інституту протягом 30 (тридцяти) календарних днів після завершення строку приймання заявок, визначеного в оголошенні, повідомляє засобами електронного зв’язку учасника конкурсного відбору про це.

На другому етапі члени Експертної ради проводять дистанційно тематичне та змістовне оцінювання проектів.

14. За результатами тематичного та змістовного оцінювання відповідний структурний підрозділ Інституту формує перелік проєктів у порядку зменшення кількості отриманих балів (далі - рейтинг проєктів).

15. На підставі рейтингу проєктів, виходячи з обсягу асигнувань, передбачених на програму, Інститут формує та затверджує перелік проєктів, які підтримуються у рамках програми (далі - перелік проєктів), із зазначенням суми витрат, що відшкодовується Інститутом переможцю конкурсного відбору.

Перелік проєктів оприлюднюється на вебсайті Інституту.

16. Гранична сума витрат, що відшкодовується Інститутом учаснику конкурсного відбору (далі - гранична сума витрат), становить 4000 (чотири тисячі) євро або еквівалент у національній валюті України - гривні.

Якщо обсяг витрат учасника конкурсного відбору на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою та на придбання прав на видання перекладу твору не перевищує граничну суму витрат, визначену в абзаці першому цього пункту, Інститут здійснює відшкодування таких витрат в обсязі, зазначеному в заявці.

Якщо обсяг витрат учасника конкурсного відбору на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою, та на придбання прав на видання перекладу твору перевищує граничну суму витрат, визначену в абзаці першому цього пункту, Інститут здійснює відшкодування таких витрат частково у сумі, що дорівнює граничній сумі витрат.

17. На підставі затвердженого переліку проєктів, які підтримуються, Інститут укладає з переможцем конкурсного відбору договір про підтримку проєкту (далі - договір), в якому, зокрема, визначаються:

автор і назва твору української літератури та іноземна мова, якою перекладається твір;

наклад видання, який має бути виданий переможцем конкурсного відбору за власний рахунок до завершення поточного року;

обсяг, найменування та розрахунок витрат, які відшкодовуються за рахунок бюджетних коштів;

календарний план реалізації проєкту;

умови щодо промоції та розповсюдження/продажу виданого накладу книжкового видання на ринках відповідних іноземних країн;

перелік та порядок надання документів, що підтверджують належне виконання переможцем конкурсного відбору умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем конкурсного відбору умов договору;

18. Переможець конкурсного відбору зазначає на технічній сторінці книжкового видання інформацію англійською мовою та/або мовою, якою опублікований твір, про те, що книжкове видання було підтримане Інститутом у рамках програми.

19. Інститут не набуває будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на перекладений твір (твори) від переможця конкурсного відбору.

20. Щодо кожного проєкту переможець конкурсного відбору повинен подати до Інституту звіт англійською мовою за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, у спосіб та строки, визначені у договорі. До звіту додається книжкове видання.

21. Після отримання звіту Інститут здійснює відшкодування витрат шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок переможця конкурсного відбору відповідно до умов договору.

22. Після виконання умов договору переможець конкурсного відбору має право видавати за власні кошти книжкове видання у будь-якій кількості, без зазначення на технічній сторінці книжкового видання даних, визначених у пункті 18 цього Положення.

23. Переможець конкурсного відбору, який не виконав зобов’язання, встановлені договором, укладеним з Інститутом, не допускається до участі у конкурсному відборі протягом наступних 2 (двох) років.

24. Після завершення строку дії договору та виконання переможцем конкурсного відбору своїх зобов’язань за цією програмою Інститут має право передати примірники книжкових видань, отриманих від переможця конкурсного відбору до дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та України в іноземних державах.

Начальниця
головного управління
культури і мистецтв
Директорату культури
і мистецтв                                                                                                           Є. Крутоголов

Додаток 1
до Положення про програму
підтримки перекладів творів
української літератури
іншими мовами
(пункт 9)

ЗАЯВКА (APPLICATION FORM)

1. Participant of competitive selection (учасник конкурсного відбору)

Name of publishing house / name of the publisher
(найменування видавництва / П.І.Б. видавця)

 

Location / place of residence (місцезнаходження / місце проживання)

 

Country (країна)

 

City, ZIP-code (місто, індекс)

 

Person responsible for authorized signature  (особа уповноважена підписувати документи)

 

Tel. (тел.)

 

E-mail (електронна адреса)

 

Person responsible for project performance (contact person).  Name, position, tel. (особа, відповідальна за виконання проєкту (контактна особа)

 

Bank requisites issued only by the bank including: applicant publishing house name, bank name, bank address, IBAN, SWIFT (банківські реквізити учасника конкурсного відбору: банківська адреса, IBAN, SWIFT)

 

2. Work to be translated (твір, що пропонується до перекладу)

Literary genre (літературний жанр)

Fiction Non-Fiction Children’s Other

Title of the translation of Ukrainian literature (назва твору  української літератури, який перекладається)

 

Author (автор)

 

Title of a book edition (назва книжкового видання)

 

Ukrainian Publisher (український видавець)

 

Year of first publication in Ukraine (рік першого видання в Україні)

 

3. Translation (переклад)

Language into which the translation is performed  (мова, якою здійснюється переклад)

 

Planned title of work in target language (попередня назва  книжкового видання мовою перекладу)

 

4. Translator (перекладач)

Name Surname (прізвище, ім’я)

 

Place of residence (місце проживання)

 

Citizenship (громадянство)

 

Tel. (телефон)

 

Email (електронна адреса)

 

List of translated works from Ukrainian (if available) (перелік попередніх перекладів творів з української мови (за наявності)

 

5. Publication (видання)

Estimated publication date (очікувана дата видання)

 

Number of pages of translation of Ukrainian literature in other  languages (approximately) (кількість сторінок перекладу твору української літератури іншими мовами (планова)

 

Print run (planned) (наклад видання (плановий)

 

Cover of the book (тип обкладинки)

Hard/Тверда Paperback/М’яка

Book format (in cm) (planned) (формат книжкового видання (у см) (плановий)

 

Countries where the book is to be distributed (країни, в яких  книжкове видання буде поширене для продажу)

 

Estimated retail price per copy book (очікувана роздрібна ціна книжкового видання)

 

Categories for financing by government entity «Ukrainian Book Institute» and indicate requested amount (статті витрат  та суми відшкодування державною установою «Український інститут книги»)

1. For licence ______ EUR / Витрати на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті)
2. For translation _____ EUR / Створення перекладу твору української літератури іншою мовою та придбання прав  на його видання

Total costs of the project (according to the budget)  (повна вартість проєкту (згідно з бюджетом)

 

Funding from other sources (indicate source, conditions  and amount of funding) (планується отримати фінансування  на цей проєкт з інших джерел (зазначається джерело, умови та обсяг фінансування)

 

6. Detailed Budget project (деталізований бюджет проєкту)

CATEGORY (КАТЕГОРІЯ)

AMOUNT in EUR (Сума у ЄВРО)

The cost of a translation or publication license (вартість ліцензії на переклад твору або його видання)

 

Translator’s fees (вартість перекладу)

 

Editing (редагування)

 

Proofreading (коректура)

 

Text layout (макетування та верстка)

 

Cover design (дизайн обкладинки)

 

Printing (друк)

 

Ebook сonversion (розробка електронної книжки)

 

Marketing (реклама)

 

ПОВНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ (ТOTAL COST OF THE PROJECT)

 

7. To be enclosed (до заявки додаються):

1) translator’s CV (CV must include information about previous translations from Ukrainian (резюме перекладача. CV має містити інформацію про попередні переклади з української мови);

2) a copy of the contract with translator (копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем);

3) a copy of the contract with the Ukrainian rights holder (signed by both parties) (копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником);

4) in case of anthology the full data of publication (titles, authors) and the contracts with rightholders (копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками (у разі перекладу антології).

participant in competitive selection (учасник конкурсного відбору)

signature (підпис)

date (дата)

Рroject registration number** (реєстраційний номер проєкту)

 

__________
* The application must be filled in English (заявка заповнюється англійською мовою)
** filled by an employee of government entity «Ukrainian Book Institute» (заповнюється працівником державної установи «Український інститут книги»)


 

Додаток 2
до Положення про програму
підтримки перекладів творів
української літератури
іншими мовами
(пункт 20)

ЗВІТ (REPORT)-1

Рroject registration number (реєстраційний номер проєкту)

 

Winner of competitive selection (переможець конкурсного відбору)

 

Author and name of the translated work (автор та назва твору української літератури, який був перекладений)

 

Language of translation (мова, якою здійснений переклад)

 

Print run published within the project (наклад, виданий у рамках виконання проєкту)

 

Book format (in cm); (planned) (формат книги (у см)

 

Total budget of the project (actual) (бюджет проєкту (фактичний)

 

Countries where the book is to be distributed (країни, в яких книжкове видання  буде поширене для продажу)

 

Mark categories for financing and indicate requested amount expected  from Ukrainian Book Institute (статті витрат та суми відшкодування,  очікувані від державної установи «Український інститут книги»)

 

Documents to be enclosed (до звіту додаються такі документи):

1) document certifying a print book run (документ, що підтверджує наклад книжкового видання);

2) document certifying a licence payment to the Ukrainian rightholder (документ, що підтверджує здійснення переможцем конкурсного відбору оплати придбання прав на переклад твору української літератури);

3) document certifying a licence payment to the translator (документ, що підтверджує здійснення оплати витрат на переклад твору української літератури іншою мовою та придбання прав на його видання);

4) document certifying distribution of the translated work (документ, що підтверджує розміщення видавцем опублікованого перекладу твору української літератури іноземною мовою у вільному продажі);

5) document certifying the advertising marketing activities considering the published book (документ, що підтверджує здійснення рекламної та/або маркетингової діяльності щодо виданого книжкового видання);

6) translated book in amount as foreseen in the contract ____ copies. (книжкове видання - ____ шт. відповідно до договору).

переможець конкурсного відбору (winner in competitive selection)

signature (підпис)

date (дата)

__________
-1The report must be filled in English (звіт заповнюється англійською мовою)

 

Оприлюднено на сайті Верховної Ради Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами", який набрав чинності 03.04.2020.

 
НАКАЗ
13.03.2020  № 1467

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2020 р.
за № 290/34573

Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

Про затвердження Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 638, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами, що додається.

2. Головному управлінню культури і мистецтв Директорату культури і мистецтв (Крутоголов Є.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Біденка А.І.

Т.в.о. Міністра культури,
молоді  та спорту України                                             С. Фоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури,
молоді та спорту України
13 березня 2020 року № 1467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2020 р.
за № 290/34573ПОЛОЖЕННЯ
про програму підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

 

1. Це Положення визначає механізм реалізації програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами (далі - програма), з урахуванням критеріїв обрання творів української літератури, що підтримується відповідно до зазначеної програми на конкурсній основі (далі - конкурсний відбір).

2. Метою підтримки проєктів щодо здійснення перекладів творів української літератури іншими мовами (далі - проєкт) є промоція творів української літератури за кордоном, створення умов для доступу українських авторів до книжкових ринків за кордоном та доступу іноземних читачів до творів української літератури, поширення творів української літератури на книжкових ринках інших держав шляхом відшкодування окремих витрат іноземного та/або вітчизняного видавця (далі - учасник конкурсного відбору) на видання перекладів творів української літератури іншими мовами.

3. Конкурсний відбір проєктів здійснюється державною установою «Український інститут книги» (далі - Інститут).

4. Оголошення про проведення конкурсного відбору проєктів українською та англійською мовами оприлюднюється на вебсайті Інституту.

5. В оголошенні про проведення конкурсного відбору проєктів зазначаються:

вимоги щодо оформлення заявки та документів, які додаються до заявки;

строк приймання заявок;

електронна адреса, на яку надсилається заявка;

посада, прізвище та ім’я працівника Інституту, відповідального за приймання та опрацювання заявок (далі - відповідальний працівник Інституту), електронна адреса і номер телефону для довідок;

спосіб подання заявки учасником конкурсного відбору.

6. У рамках підтримки проєкту Інститут відшкодовує витрати учасника конкурсного відбору на:

придбання прав на переклад твору української літератури на іншу мову та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті);

створення об’єкта права інтелектуальної власності - перекладу твору української літератури на іншу мову та придбання прав на його видання.

7. До розгляду приймаються проєкти, написані українською мовою та видані українськими видавцями.

8. До розгляду не приймаються проєкти:

щодо перекладу творів української літератури, які вже були перекладені та видані відповідною іноземною мовою;

щодо перекладів видань, які не спрямовані на широкий загал (виробничо-практичні, нормативні, довідкові, рекламні, видання для дозвілля).

9. Для участі у конкурсному відборі учасник конкурсного відбору подає до Інституту заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, до якої додаються:

резюме перекладача;

копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем;

копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником;

копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками (у разі перекладу антології).

Заявка заповнюється англійською мовою.

Достовірність інформації, зазначеної у заявках, забезпечують учасники конкурсного відбору.

10. Заявки, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання заявок, не розглядаються.

11. Відповідальний працівник Інституту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання заявки проводить перевірку наявності у її складі документів, визначених у пункті 9 цього Положення.

У разі оформлення заявки неналежним чином або подання документів у неповному обсязі відповідальний працівник Інституту засобами електронного зв’язку повідомляє про це учасника конкурсного відбору. Учасник конкурсного відбору не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлену з урахуванням зауважень заявку.

12. Для здійснення тематичної та змістовної оцінки проєктів Інститут створює Експертну раду з відбору проєктів щодо перекладу творів української літератури іншими мовами (далі - Експертна рада).

13. Конкурсний відбір проєктів проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсного відбору відповідний структурний підрозділ Інституту здійснює опрацювання та перевірку отриманих заявок на відповідність вимогам, визначеним в пунктах 7-9 цього Положення, складає перелік заявок, реєструє їх та надсилає засобами електронного зв’язку членам Експертної ради, які здійснюють тематичне та змістовне оцінювання проєктів.

У разі якщо заявка не відповідає вимогам, визначеним у пунктах 7-9 цього Положення, відповідний структурний підрозділ Інституту протягом 30 (тридцяти) календарних днів після завершення строку приймання заявок, визначеного в оголошенні, повідомляє засобами електронного зв’язку учасника конкурсного відбору про це.

На другому етапі члени Експертної ради проводять дистанційно тематичне та змістовне оцінювання проектів.

14. За результатами тематичного та змістовного оцінювання відповідний структурний підрозділ Інституту формує перелік проєктів у порядку зменшення кількості отриманих балів (далі - рейтинг проєктів).

15. На підставі рейтингу проєктів, виходячи з обсягу асигнувань, передбачених на програму, Інститут формує та затверджує перелік проєктів, які підтримуються у рамках програми (далі - перелік проєктів), із зазначенням суми витрат, що відшкодовується Інститутом переможцю конкурсного відбору.

Перелік проєктів оприлюднюється на вебсайті Інституту.

16. Гранична сума витрат, що відшкодовується Інститутом учаснику конкурсного відбору (далі - гранична сума витрат), становить 4000 (чотири тисячі) євро або еквівалент у національній валюті України - гривні.

Якщо обсяг витрат учасника конкурсного відбору на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою та на придбання прав на видання перекладу твору не перевищує граничну суму витрат, визначену в абзаці першому цього пункту, Інститут здійснює відшкодування таких витрат в обсязі, зазначеному в заявці.

Якщо обсяг витрат учасника конкурсного відбору на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою, та на придбання прав на видання перекладу твору перевищує граничну суму витрат, визначену в абзаці першому цього пункту, Інститут здійснює відшкодування таких витрат частково у сумі, що дорівнює граничній сумі витрат.

17. На підставі затвердженого переліку проєктів, які підтримуються, Інститут укладає з переможцем конкурсного відбору договір про підтримку проєкту (далі - договір), в якому, зокрема, визначаються:

автор і назва твору української літератури та іноземна мова, якою перекладається твір;

наклад видання, який має бути виданий переможцем конкурсного відбору за власний рахунок до завершення поточного року;

обсяг, найменування та розрахунок витрат, які відшкодовуються за рахунок бюджетних коштів;

календарний план реалізації проєкту;

умови щодо промоції та розповсюдження/продажу виданого накладу книжкового видання на ринках відповідних іноземних країн;

перелік та порядок надання документів, що підтверджують належне виконання переможцем конкурсного відбору умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем конкурсного відбору умов договору;

18. Переможець конкурсного відбору зазначає на технічній сторінці книжкового видання інформацію англійською мовою та/або мовою, якою опублікований твір, про те, що книжкове видання було підтримане Інститутом у рамках програми.

19. Інститут не набуває будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на перекладений твір (твори) від переможця конкурсного відбору.

20. Щодо кожного проєкту переможець конкурсного відбору повинен подати до Інституту звіт англійською мовою за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, у спосіб та строки, визначені у договорі. До звіту додається книжкове видання.

21. Після отримання звіту Інститут здійснює відшкодування витрат шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок переможця конкурсного відбору відповідно до умов договору.

22. Після виконання умов договору переможець конкурсного відбору має право видавати за власні кошти книжкове видання у будь-якій кількості, без зазначення на технічній сторінці книжкового видання даних, визначених у пункті 18 цього Положення.

23. Переможець конкурсного відбору, який не виконав зобов’язання, встановлені договором, укладеним з Інститутом, не допускається до участі у конкурсному відборі протягом наступних 2 (двох) років.

24. Після завершення строку дії договору та виконання переможцем конкурсного відбору своїх зобов’язань за цією програмою Інститут має право передати примірники книжкових видань, отриманих від переможця конкурсного відбору до дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та України в іноземних державах.

Начальниця
головного управління
культури і мистецтв
Директорату культури
і мистецтв                                                                                                           Є. Крутоголов

Додаток 1
до Положення про програму
підтримки перекладів творів
української літератури
іншими мовами
(пункт 9)

ЗАЯВКА (APPLICATION FORM)

1. Participant of competitive selection (учасник конкурсного відбору)

Name of publishing house / name of the publisher
(найменування видавництва / П.І.Б. видавця)

 

Location / place of residence (місцезнаходження / місце проживання)

 

Country (країна)

 

City, ZIP-code (місто, індекс)

 

Person responsible for authorized signature  (особа уповноважена підписувати документи)

 

Tel. (тел.)

 

E-mail (електронна адреса)

 

Person responsible for project performance (contact person).  Name, position, tel. (особа, відповідальна за виконання проєкту (контактна особа)

 

Bank requisites issued only by the bank including: applicant publishing house name, bank name, bank address, IBAN, SWIFT (банківські реквізити учасника конкурсного відбору: банківська адреса, IBAN, SWIFT)

 

2. Work to be translated (твір, що пропонується до перекладу)

Literary genre (літературний жанр)

Fiction Non-Fiction Children’s Other

Title of the translation of Ukrainian literature (назва твору  української літератури, який перекладається)

 

Author (автор)

 

Title of a book edition (назва книжкового видання)

 

Ukrainian Publisher (український видавець)

 

Year of first publication in Ukraine (рік першого видання в Україні)

 

3. Translation (переклад)

Language into which the translation is performed  (мова, якою здійснюється переклад)

 

Planned title of work in target language (попередня назва  книжкового видання мовою перекладу)

 

4. Translator (перекладач)

Name Surname (прізвище, ім’я)

 

Place of residence (місце проживання)

 

Citizenship (громадянство)

 

Tel. (телефон)

 

Email (електронна адреса)

 

List of translated works from Ukrainian (if available) (перелік попередніх перекладів творів з української мови (за наявності)

 

5. Publication (видання)

Estimated publication date (очікувана дата видання)

 

Number of pages of translation of Ukrainian literature in other  languages (approximately) (кількість сторінок перекладу твору української літератури іншими мовами (планова)

 

Print run (planned) (наклад видання (плановий)

 

Cover of the book (тип обкладинки)

Hard/Тверда Paperback/М’яка

Book format (in cm) (planned) (формат книжкового видання (у см) (плановий)

 

Countries where the book is to be distributed (країни, в яких  книжкове видання буде поширене для продажу)

 

Estimated retail price per copy book (очікувана роздрібна ціна книжкового видання)

 

Categories for financing by government entity «Ukrainian Book Institute» and indicate requested amount (статті витрат  та суми відшкодування державною установою «Український інститут книги»)

1. For licence ______ EUR / Витрати на придбання прав на переклад твору української літератури іншою мовою та/або сплату грошової винагороди за користування ними (роялті)
2. For translation _____ EUR / Створення перекладу твору української літератури іншою мовою та придбання прав  на його видання

Total costs of the project (according to the budget)  (повна вартість проєкту (згідно з бюджетом)

 

Funding from other sources (indicate source, conditions  and amount of funding) (планується отримати фінансування  на цей проєкт з інших джерел (зазначається джерело, умови та обсяг фінансування)

 

6. Detailed Budget project (деталізований бюджет проєкту)

CATEGORY (КАТЕГОРІЯ)

AMOUNT in EUR (Сума у ЄВРО)

The cost of a translation or publication license (вартість ліцензії на переклад твору або його видання)

 

Translator’s fees (вартість перекладу)

 

Editing (редагування)

 

Proofreading (коректура)

 

Text layout (макетування та верстка)

 

Cover design (дизайн обкладинки)

 

Printing (друк)

 

Ebook сonversion (розробка електронної книжки)

 

Marketing (реклама)

 

ПОВНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ (ТOTAL COST OF THE PROJECT)

 

7. To be enclosed (до заявки додаються):

1) translator’s CV (CV must include information about previous translations from Ukrainian (резюме перекладача. CV має містити інформацію про попередні переклади з української мови);

2) a copy of the contract with translator (копія підписаного обома сторонами договору з перекладачем);

3) a copy of the contract with the Ukrainian rights holder (signed by both parties) (копія підписаного обома сторонами договору з українським правовласником);

4) in case of anthology the full data of publication (titles, authors) and the contracts with rightholders (копії підписаних обома сторонами договорів, укладених з усіма українськими правовласниками (у разі перекладу антології).

participant in competitive selection (учасник конкурсного відбору)

signature (підпис)

date (дата)

Рroject registration number** (реєстраційний номер проєкту)

 

__________
* The application must be filled in English (заявка заповнюється англійською мовою)
** filled by an employee of government entity «Ukrainian Book Institute» (заповнюється працівником державної установи «Український інститут книги»)


 

Додаток 2
до Положення про програму
підтримки перекладів творів
української літератури
іншими мовами
(пункт 20)

ЗВІТ (REPORT)-1

Рroject registration number (реєстраційний номер проєкту)

 

Winner of competitive selection (переможець конкурсного відбору)

 

Author and name of the translated work (автор та назва твору української літератури, який був перекладений)

 

Language of translation (мова, якою здійснений переклад)

 

Print run published within the project (наклад, виданий у рамках виконання проєкту)

 

Book format (in cm); (planned) (формат книги (у см)

 

Total budget of the project (actual) (бюджет проєкту (фактичний)

 

Countries where the book is to be distributed (країни, в яких книжкове видання  буде поширене для продажу)

 

Mark categories for financing and indicate requested amount expected  from Ukrainian Book Institute (статті витрат та суми відшкодування,  очікувані від державної установи «Український інститут книги»)

 

Documents to be enclosed (до звіту додаються такі документи):

1) document certifying a print book run (документ, що підтверджує наклад книжкового видання);

2) document certifying a licence payment to the Ukrainian rightholder (документ, що підтверджує здійснення переможцем конкурсного відбору оплати придбання прав на переклад твору української літератури);

3) document certifying a licence payment to the translator (документ, що підтверджує здійснення оплати витрат на переклад твору української літератури іншою мовою та придбання прав на його видання);

4) document certifying distribution of the translated work (документ, що підтверджує розміщення видавцем опублікованого перекладу твору української літератури іноземною мовою у вільному продажі);

5) document certifying the advertising marketing activities considering the published book (документ, що підтверджує здійснення рекламної та/або маркетингової діяльності щодо виданого книжкового видання);

6) translated book in amount as foreseen in the contract ____ copies. (книжкове видання - ____ шт. відповідно до договору).

переможець конкурсного відбору (winner in competitive selection)

signature (підпис)

date (дата)

__________
-1The report must be filled in English (звіт заповнюється англійською мовою)

 

1. Ми, очевидно, мали криза на ринку, як мінімум, з середини 2019 року, яка виразилася в різкому падінні середнього накладу, нерентабельність роздрібної торгівлі, наростанні кількості книг на складах видавництв, і, як наслідок, у війні знижок між великими системними гравцями роздрібного ринку, що не привела до зростання ринку.
2. Ми, очевидно, маємо нескінченну невизначеність в діях держави з двох системних питань - ввезенні книг з Росії та боротьбі з електронним піратством. Ця невизначеність робить безглуздими інвестиції в нашу галузь.
3. Ми, також очевидно, після двох років позитивного ставлення держави до розвитку і розширення асортименту книжкового ринку через держпідтримку закупівель для бібліотек, в 2019 і, особливо, в 2020 році отримали системний опір влади підтримки книжкової галузі через бібліотечні закупівлі, що є єдиним дієвим способом регулювання розвитку галузі в Європі.
4. У цих умовах галузь підійшла до світової кризи 2020 року, в якій Україна, очевидно, буде однією з сильно постраждалих країн. Хочу запропонувати колегам і чиновникам, від яких залежить галузь, вжити екстраординарних заходів для її розвитку. Ці заходи можна розділити на кілька груп. Для видавців та книготорговців.
- Акцент на новинки трьох товарних груп - дешеві видання класики, новинки гостросюжетної літератури, книги з саморозвитку. Думаю, саме ці три товарних групи не постраждають
- Відкриття видавничих і міжвидавничих електронних підписних сервісів книг, в першу чергу українських авторів
- Для торгівлі. Узгоджені з видавцями розпродажі книг минулих років. Ні в якому разі не варто в гонитві за клієнтом проводити акції, що включають новинки.
- Створення онлайн шкіл молодих письменників, журналістів, редакторів
- Розвиток ринку шляхом зменшення тиражів і збільшення кількості назв за рахунок підготовлених і не виданих раніше книг. Зараз не час думати про рентабельність, доцільніше розширити пропозицію
Для держави.
- негайна реорганізація програм Інституту Книги. Повернення грошей на Програму закупівлі для бібліотек з одночасним закриттям, як неактуальних, програм, спрямованих на виставки, пропаганду читання, медіапідтримку, моніторинг ринку, молодих авторів, перекладів світової наукової спадщини (саме ця програма дуже важлива, але її реалізація практично неможлива в рамках бюджетного року ). Максимальне спрощення програм «цифрова бібліотека» і «переклади українських авторів на інші мови». Ці заходи дозволять підняти розмір підтримки галузі через бібліотечні закупівлі з 28 до приблизно 100 млн грн, що недостатньо в кризовий період, але дозволить зберегти галузь. Упевнений, що варто зберегти процедуру минулих років, не ускладнюючи її питанням відбору бібліотек-одержувачів книг. Важливо почати процедуру не пізніше квітня 2020.
- Негайне створення робочої групи при МКМС з імплементації в Україні антипіратського європейського законодавства за участю представників галузі
- Прийняття постанови Уряду про нормативи для громад по роботі бібліотек, щоб припинити нескінченні розмови про їх закриття, змусити місцеву владу передбачити в бюджетах заміну фондів на сучасні
- Визначитися з субсидуванням оренди для книжкової торгівлі за французьким зразком, з компенсацією орендодавцю частини орендної ставки для книгарні в залежності від районування незалежно від типу власника приміщення
- Компенсація частини кредитної ставки для галузі
- Реклама і просування бібліотечних послуг в кризу. Створення на базі бібліотек громад центрів з інформування населення про шляхи протидії вірусу
- Максимальне використання досвіду інших країн. Книжкові талони з частковою компенсацією з прибуткового податку (Угорщина), книжкові магазини на території бібліотек (ЄС), додаткові закупівлі для провінційних бібліотек за рахунок окремого фонду держбюджету (Італія), програма оплати гонорарів вітчизняним авторам за рахунок акцизів від сигарет і спиртного (Естонія).
5. Для виконання сказаного пропоную створити постійно діючу робочу групу з представників МОН, МКМС, Держтелерадіо та членів правління УАВК.

Опубліковано в Блоги
Сторінка 1 із 2

Блоги

Ми у Facebook

Інформація для ЗМІ